Previous slide
Next slide

Đầu tư phát triển đất nông nghiệp đa dụng – Thời cơ đã đến

Danh sách yêu thích Đăng lại
Chia sẻ khóa học
trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bạn sẽ học gì?

  • Đất nông nghiệp đa dụng: khái niệm, đặc điểm, công năng..
  • Những tư duy nền tảng để đầu tư, nắm giữ đặt nông nghiệp đa dụng
  • Cách tìm kiếm và định giá giá trị đất nông nghiệp đa dụng
  • Phân tích & Dự báo giá trị đất nông nghiệp đa dụng
  • Phân tích một số mô hình phát triển đất nông nghiệp đa dụng - những điều cốt yếu
  • Những vấn đề vĩ mô (chính sách, xu thế, pháp luật...) tác động đến đầu tư đất nông nghiệp trong giai đoạn ngắn và dài hạn

Student Ratings & Reviews

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá