Previous slide
Next slide

Tài Liệu Tiếng Anh

Đang được quan tâm
BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC 2024
Đang được quan tâm
BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ NĂM 2024
Đang được quan tâm
Điểm tin tuần 03- T12/2023
Đang được quan tâm
Điểm tin tuần 02- T12/2023
Đang được quan tâm
Điểm tin tuần 05- T11/2023
Đang được quan tâm
La bàn đầu tư tháng 10
Đang được quan tâm
/
Đang được quan tâm
Market Brief Ha Noi Q2/2023
Đang được quan tâm
K4 – Người nghèo, Người cận nghèo
Đang được quan tâm
The wealth report summary
Đang được quan tâm
Training material
Đang được quan tâm
Train the Trainer
Đang được quan tâm
Sharing- Training material- HR- OKR
Đang được quan tâm
Due Diligence Checklist for M&A
Đang được quan tâm
Proptech Global Trends 2021
Đang được quan tâm
Solar Reseach Analytic
Viet Nam Salary Guide
Đang được quan tâm
Viet Nam Salary Guide
Đang được quan tâm
Metaverse Trend report 2021
Đang được quan tâm
Colliers_Q1 2022_Real Estate Knowledge Report_VN
Đang được quan tâm
Sen Vàng_2022_Martech
Đang được quan tâm
Vietnam Digital Marketing Trends 2021
Đang được quan tâm
PWC_2022_Covid -19 Impact Assessment
Đang được quan tâm
Colliers_Q4/2021_Real Estate Knowledge Report
Đang được quan tâm
WorldLine Technology_t1/2022_Monthly Report
Đang được quan tâm
JILL_2022_Vietnam Property Market Brief