Báo cáo “Tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam”

Báo cáo “Tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam”

 • TÓM TẮT
 • GIỚI THIỆU
 • TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 VÀ ỨNG PHÓ CỦA DOANH NGHIỆP
 • ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VƯỢT QUA COVID-19 
 • PHẦN CUỐI 

 

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

TÓM TẮT  

 • Tác động của đại dịch COVID-19 đến doanh nghiệp 
 • Ứng phó của doanh nghiệp trước đại dịch 
 • Đánh giá về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua COVID-19 
 • Dự kiến kết quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2020
 • Một số kiến nghị của doanh nghiệp 

GIỚI THIỆU

 • Bối cảnh khảo sát 
 • Mục tiêu 
 • Phương pháp thực hiện 
 • Đặc điểm doanh nghiệp phản hồi 

TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 VÀ ỨNG PHÓ CỦA DOANH NGHIỆP

 • Tác động chung 
 • Những tác động cụ thể 
 • Tác động tới lực lượng lao động
 • Ứng phó của doanh nghiệp 

ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VƯỢT QUA COVID-19 

 • Mức độ thuận lợi trong tiếp cận chính sách hỗ trợ 
 • Mức độ hữu ích của các chính sách hỗ trợ

PHẦN CUỐI 

 • Dự kiến kết quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2020 
 • Mức độ ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp đối với biện pháp chống dịch 
 • Đề xuất của doanh nghiệp 

Có thể bạn quan tâm

Products not found