Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 1040

Định dạng: PDF

Ngày phát hành:  Tháng 8 Năm 2023

Thông tin chi tiết

Trong bối cảnh quốc tế, khu vực có những diễn biến phức tạp, nằm ngoài dự báo; tình hình trong nước có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn; để chủ động ứng phó với những thách thức, khó khăn trong thời gian qua, nhiều chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật mới của Nhà nước đã được ban hành, tạo ra sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật về quy hoạch, trong đó có Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019; Luật số 28/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 15/06/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật số 35/2018/QH14, được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch và Pháp lệnh số 01/2018/UBTVQH14 ngày 22/12/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch. Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/08/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải thích một số điều của Luật Quy hoạch, trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/05/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch theo cách tiếp cận tích hợp. Các văn bản quy phạm pháp luật trên là cơ sở pháp lý để triển khai lập Quy hoạch tỉnh. Trước đó, ngày 5/2/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về triển khai thi hành pháp luật về quy hoạch.
Để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí, tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn của Tỉnh cho sự phát triển toàn diện, bền vững của địa phương, làm cơ sở cho việc quản lý và đầu tư phát triển, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lập “Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
Một số tài liệu khác:
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm