BÁO CÁO TRIỂN VỌNG VIỆT NAM 2021

BÁO CÁO TRIỂN VỌNG VIỆT NAM 2021

1. Giới thiệu
2. Các kịch bản
3. Con đường hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không
4. An ninh năng lượng
5. Nguồn điện
6. Cân bằng hệ thống điện
7. Giao thông 
8. Nhu cầu năng lượng
9. Ô nhiễm không khí

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

1. Giới thiệu

 • Mục đích của báo cáo
 •  Cấu trúc của báo cáo

2. Các kịch bản

 • Các kịch bản phân tích 
 •  Tiền đề phân tích
 • Các kịch bản chính 
 • Các kịch bản độ nhạy

3. Con đường hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không

 • Tổng quan
 • Triển vọng ngành năng lượng
 • Các thông điệp và khuyến nghị chính lượng

4. An ninh năng lượng

 • Hiện trạng và xu hướng 
 • Triển vọng an ninh năng lượng
 • Các thông điệp và khuyến nghị chính

5. Nguồn điện

 • Hiện trạng và xu hướng 
 • Triển vọng phát điện
 • Các thông điệp và khuyến nghị chính

6. Cân bằng hệ thống điện

 • Hiện trạng và xu hướng 
 • Triển vọng cân bằng hệ thống điện 
 •  Các thông điệp và khuyến nghị chính

7. Giao thông 

 • Hiện trạng và xu hướng 
 • Triển vọng chuyển đổi nhiên liệu trong lĩnh vực giao thông
 • Các thông điệp và khuyến nghị chính

8. Nhu cầu năng lượng

 • Hiện trạng và xu hướng 
 • Triển vọng nhu cầu năng lượng
 • Các thông điệp và khuyến nghị chính

9. Ô nhiễm không khí

 • Hiện trạng và xu hướng 
 • Dự báo về tình trạng ô nhiễm không khí
 • Các thông điệp và khuyến nghị chính

Có thể bạn quan tâm

Products not found