Previous slide
Next slide

Chiến lực phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Qua gần 7 năm thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm
2020, tằm nhìn đến năm 2030 (Quyết định 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của
Thủ tướng Chính phủ), ngành du lịch Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng,
tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Tuy nhiên, thực tế
phát triển cho thầy, nhiều kết quả đạt được của du lịch Việt Nam trong thời gian
qua đã vượt các con số dự báo đưa ra trong Chiến lược cũng như một số mục tiêu,
giải pháp không còn phù hợp trong bồi cảnh và xu hướng phát triển hiện nay.

Ngày 16/01/2017 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về
phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tháng 6/2017, Luật Du lịch
được Quốc hội thông qua đã đặt du lịch vào thời kỳ phát triển mới với vị trí của
một kinh tế có tính then chốt, với những quan điểm, mục tiêu và yêu cầu phát triển
mới. Nghị quyết 08 đã chỉ rõ phát triển du lịch là định hướng chiến lược quan
trọng để phát triển đất nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành,
lĩnh vực khác; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, của
toàn xã hội.

Bên cạnh đó, xu hướng phát triển của du lịch thế giới và khu vực tăng trưởng
nhanh chóng. Châu Á -Thái Bình Dương là khu vực phát triển du lịch năng động,
trở thành một trong hai điểm đến thu hút khách hàng đầu thế giới. Nhu cầu trải
nghiệm của khách du lịch trên toàn cầu cũng có nhiều thay đồi, hướng tới những
giá trị mới trên cơ sở giá trị văn hóa truyền thống, cũng như những giá trị tự nhiên,
giá trị sáng tạo và công nghệ cao. Sự phát triển của công nghệ số gắn với cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ 4 làm thay đổi phương thức kinh doanh và tiêu
dùng du lịch, mở ra những cơ hội mới cho phát triển du lịch, nhất là du lịch thông
minh và du lịch sáng tạo. Tuy nhiên, những vần đề về an ninh, chính trị, biến đôi khí
hậu, xu hướng bảo hộ mậu dịch, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn và những
vấn đề toàn cầu khác là những thách thức to lớn cho phát triển du lịch hiện nay.

Mặc dù đạt được những kết quả vượt bậc, thực tế phát triển du lịch thời gian
qua vẫn còn bộc lộ những hạn chế, bắt cập, phát triển chưa tương xứng với tiềm
năng, thế mạnh và kỳ vọng của xã hội. Sản phẩm du lịch chưa thực sự hấp dẫn và
có sự khác biệt, khả năng cạnh tranh chưa cao về chất lượng dịch vụ du lịch, xúc
tiến quảng bá du lịch. Nguồn nhân lực du lịch vừa thiếu vừa yếu. Doanh nghiệp
du lịch chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa; vốn, nhân lực và kinh nghiệm

Thông tin chi tiết

Chiến lực phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 dự thảo

Xu hướng phát triển của du lịch thế giới và khu vực tăng trưởng
nhanh chóng. Châu Á -Thái Bình Dương là khu vực phát triển du lịch năng động,
trở thành một trong hai điểm đến thu hút khách hàng đầu thế giới. Nhu cầu trải
nghiệm của khách du lịch trên toàn cầu cũng có nhiều thay đồi, hướng tới những
giá trị mới trên cơ sở giá trị văn hóa truyền thống, cũng như những giá trị tự nhiên,
giá trị sáng tạo và công nghệ cao. Sự phát triển của công nghệ số gắn với cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ 4 làm thay đổi phương thức kinh doanh và tiêu
dùng du lịch, mở ra những cơ hội mới cho phát triển du lịch, nhất là du lịch thông
minh và du lịch sáng tạo. Tuy nhiên, những vần đề về an ninh, chính trị, biến đôi khí
hậu, xu hướng bảo hộ mậu dịch, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn và những
vấn đề toàn cầu khác là những thách thức to lớn cho phát triển du lịch hiện nay.

Mặc dù đạt được những kết quả vượt bậc, thực tế phát triển du lịch thời gian
qua vẫn còn bộc lộ những hạn chế, bắt cập, phát triển chưa tương xứng với tiềm
năng, thế mạnh và kỳ vọng của xã hội. Sản phẩm du lịch chưa thực sự hấp dẫn và
có sự khác biệt, khả năng cạnh tranh chưa cao về chất lượng dịch vụ du lịch, xúc
tiến quảng bá du lịch. Nguồn nhân lực du lịch vừa thiếu vừa yếu.

Đứng trước yêu cầu của thực tiễn phát triển, cần thiết phải có định hướng
chiến lược phát triển du lịch thời kỳ mới đến 2030, tằm nhìn đến 2050 trên cơ sở
phát huy tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, nền tảng các kinh nghiệm phát triển thời
gian qua để đưa du lịch Việt Nam phát triển thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn
của đất nước, là một trong các quốc gia phát triển du lịch hàng đầu ở khu vực.

————————–

Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai Đăng ký ngay tại: https://nghiencuuphattrien.senvangdata.com/ko2

—————————

Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam

Website: https://senvanggroup.com/ 

Website: https://senvangdata.com/ 

Youtube: https://tinyurl.com/vt82l8j

Hotline: 0948 484 859

Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

#senvanggroup #senvangrealestate #kenhdautusenvang #r_d_nghiên_cứu_phát_triển_bất_động_sản #dịch_vụ_tư_vấn_phát_triển_dự_án #thị_trường_bất_động_sản_2023

Có thể bạn quan tâm