Previous slide
Next slide

Di cư và đô thị hóa ở Việt Nam 2019

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Việt Nam đang trải qua những biến đổi mạnh mẽ về di cư và đô thị hóa trong hơn ba thập kỷ qua. Di cư đã và đang trở thành sự lựa chọn của người dân nhằm cải thiện sinh kế và tiếp cận tới cơ hội giáo dục. Trong bối cảnh mức sinh và mức chết tương đối ổn định như ở Việt Nam hiện nay, di cư có vai trò quan trọng tác động tới biến động dân số và là cấu phần không thể thiếu của quá trình phát triển, là yếu tố tác động tới quá trình đô thị hóa. Có thể nói, tại Việt Nam, di cư và đô thị hóa đã trở thành một phần thiết yếu của tăng trưởng kinh tế nhanh kể từ sau cải cách kinh tế và đây cũng là những vấn đề then chốt của dân số và phát triển.

Thông tin chi tiết

Chuyên khảo “Di cư và đô thị hóa ở Việt Nam: Thực trạng, xu hướng và những khác biệt” được xây dựng dựa trên việc khai thác dữ liệu điều tra mẫu của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cũng như các cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở đã được thực hiện trước đây. Kết quả phân tích cho thấy xu hướng di cư trong 5 năm gần đây đã giảm so với ba thập kỷ trước. Tuy nhiên, kết quả phân tích cũng tiếp tục khẳng định các bằng chứng từ các nghiên cứu trước đây là có sự đóng góp mạnh mẽ của di cư vào khu vực đô thị, đặc biệt là các thành phố lớn. Dựa trên các phân tích về xu hướng di cư, đặc trưng cơ bản của người di cư, hoạt động kinh tế và điều kiện sống của người di cư cũng như tác động của di cư tới đô thị hóa, chuyên khảo cũng đưa ra những gợi ý chính sách phát triển ở Việt Nam, trong đó nhấn mạnh tới việc cần chú trọng hơn đến vấn đề di cư và đô thị hóa, nhằm bảo đảm di cư và đô thị hóa sẽ đóng góp tốt nhất cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm