Previous slide
Next slide

Kế hoạch 151/KH-UBND triển khai thực hiện chuyên đề: Giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025”

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM
  1. Mục đích

– Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chuyên đề: “Giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.

– Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về mua bán, quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố.

  1. Yêu cầu

– Phân công rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, lĩnh vực; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan khi để xảy ra sai phạm, không xử lý dứt điểm. Đồng thời, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về nhà ở xã hội nếu có và đề xuất các biện pháp khắc phục.

– Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này, tuân thủ quy định tại các Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP, Thông tư số 09/2021/TT-BXD, Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND và quy định của pháp luật hiện hành.

Thông tin chi tiết

Có thể bạn quan tâm