Previous slide
Next slide

Kỷ yếu Hội thảo về Nhà ở xã hội

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Một trong những vấn đề quan trọng để xây dựng và hoàn thiện khung chínhsách, pháp luật về nhà ở xã hội (NƠXH) đó là phải làm rõ mục tiêu của chính sách nàycũng như vai trò, trách nhiệm của các chủ thể trong việc đầu tư xây dựng NƠXH. Bài viếtnày sẽ tìm hiểu kinh nghiệm của một số quốc gia về chính sách NƠXH. Từ đó, tác giả sẽđưa ra một số luận cứ, nhằm xác định rõ ai nên là người chịu trách nhiệm chính cho việcphát triển NƠXH ở Việt Nam, và đưa ra một số giải pháp vĩ mô mang tính định hướng cho việc hoàn thiện pháp luật về NƠXH

Thông tin chi tiết

Có thể bạn quan tâm