Previous slide
Next slide

Luật Kinh doanh BĐS

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 67

Định dạng: PDF

Ngày phát hành: 2023

Thông tin chi tiết

Luật Kinh doanh BĐS

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Luật Kinh doanh BĐS

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Luật này quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh
bất động sản.
2. Luật này không áp dụng đối với các trường hợp:
a) Cơ quan, tổ chức thực hiện bán nhà ở, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất do phá sản, giải thể, chia tách; chuyển quyền sở hữu
nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất do sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật;
b) Cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện bán, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản là tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản
công;
c) Tổ chức, cá nhân bán nhà ở, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quyết định của Tòa án, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
khi giải quyết tranh chấp;
d) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (AMC), công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín
dụng Việt Nam (VAMC) xử lý tài sản bảo đảm là nhà ở, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất, dự án bất động sản đang được dùng bảo lãnh, thế chấp để thu
hồi nợ theo quy định của pháp luật;

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm