Previous slide
Next slide

Nghị định Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 30

Định dạng: PDF

Ngày phát hành: 2023

Thông tin chi tiết

NGHỊ ĐỊNH Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;
Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm