Previous slide
Next slide

Niên giám thống kê tỉnh Đà Nẵng – 2022

200,000 

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thông tin chi tiết

Cuốn sách Niên giám thống kê tỉnh Đà Nẵng bao gồm số liệu chính thức các năm  2018, 2019, 2020, 2021, sơ bộ năm 2022 của tỉnh . Cuốn niên giám năm 2022 được thiết kế theo Market niên giám cấp tỉnh do Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thống tin thống kê, Tổng cục Thống kê quy định; các chỉ tiêu, số liệu được thu thập, tính toán theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam và được tính toán theo giá hiện hành và giá so sánh năm 2010

Có thể bạn quan tâm