Previous slide
Next slide

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

I. MỤC TIÊU

– Xác định các nhiệm vụ, giải pháp, danh mục các dự án cụ thể triển khai
thực hiện theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030 phù hợp với điều kiện của
các Bộ, ngành, địa phương; xác định rõ phương thức, nguồn lực, cơ chế phối
hợp giữa các Bộ, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương trong việc triển khai thực hiện.
– Định hướng cho các bộ, ban ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương trong việc xây dựng kế hoạch, phối hợp với Bộ Giao
thông vận tải và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm
vụ, giải pháp thực hiện quy hoạch trong từng giai đoạn

Thông tin chi tiết

CÁC NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về quy hoạch

– Tổ chức công bố quy hoạch, tuyên truyền phổ biến nội dung quy hoạch,
cung cấp thông tin về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển đến các
tổ chức, cá nhân để tham gia giám sát việc thực hiện quy hoạch, tham gia phát
triển kết cấu hạ tầng theo quy hoạch được phê duyệt;
– Cung cấp các dữ liệu quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam
phục vụ xây dựng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch;
– Báo cáo, đánh giá việc thực hiện quy hoạch cảng biển theo định kỳ hằng
năm, 05 năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về hàng hải

– Nghiên cứu đề xuất sửa đổi Bộ Luật Hàng hải 2015 theo lộ trình và theo
trình tự, thủ tục quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát,
sửa đổi các nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan tạo thuận lợi cho phát triển,
quản lý, sử dụng hiệu quả kết cấu hạ tầng hàng hải. Tập trung hoàn thiện các
văn bản quy phạm pháp luật về giá, phí tại cảng biển để nâng cao hiệu quả đầu
tư cảng biển, tăng tính hấp dẫn đối với các hãng tàu, thu hút hàng container
trung chuyển quốc tế, bảo đảm hài hòa lợi ích quốc gia và các bên liên quan.
– Xây dựng các văn bản quy định, hướng dẫn, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp
dụng triển khai đầu tư xây dựng cảng biển theo tiêu chí cảng xanh.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm