Previous slide
Next slide

Thông tư 16/VBHN-NHNN Hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi chính sách nhà ở xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Thông tư số 20/2021/TT-NHNN ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2022.

Thông tin chi tiết

Có thể bạn quan tâm