Previous slide
Next slide

Tuyển tập tham luận Thị trường Vật liệu xây dựng – Những điểm nghẽn và Giải pháp

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM – NHỮNG ĐIỂM NGHẼN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
2. NGÀNH BÊ TÔNG VIỆT NAM – THÁCH THỨC VÀ CÁC KIẾN NGHỊ
3. BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA HIỆP HỘI THÉP VIỆT NAM
4. BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỊ TRƯỜNG GỐM SỨ XÂY DỰNG VIỆT NAM
5. KHÓ KHĂN, ĐIỂM NGHẼN CỦA NGÀNH KÍNH XÂY DỰNG TRONG GIAI ĐOẠN 2020 – 2023 VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÁO GỠ
6. BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA HIỆP HỘI TẤM LỢP VIỆT NAM
7. CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KẾT CẤU NỀN, MÓNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG Ở VIỆT NAM – HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
8. GIẢI PHÁP CẦU CẠN CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HẠ TẦNG GIAO  THÔNG VIỆT NAM

Thông tin chi tiết

Có thể bạn quan tâm