Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng quan Quy hoạch tỉnh Long An

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 803

Định dạng: PDF

Ngày phát hành: Tháng 1 năm 2023

Thông tin chi tiết

Kể từ tháng 01 năm 2019, Luật Quy hoạch (ban hành năm 2017) chính thức có hiệu lực. Luật quy định quy hoạch tỉnh là một bước để cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bổ dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Lập quy hoạch tỉnh phải đảm bảo tiếp cận tổng hợp và phối hợp đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực và các huyện, thị xã, thành phố có liên quan trên một phạm vi của tỉnh, có tính tới yếu tố liên vùng và hội nhập kinh tế quốc tế nhằm đạt được mục tiêu phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững. Vì vậy, tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước phải triển khai lập mới quy hoạch tỉnh.
Trên cơ sở đó, ngày 16/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 522/QĐ-TTg về “Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” (sau đây gọi tắt là Quy hoạch tỉnh Long An và viết tắt là
QHTLA). Tiếp đó, ngày 28/2/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long (vùng ĐBSCL) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Do đó, Quy hoạch tỉnh Long An cần được lập đảm bảo phù hợp quy định của Luật Quy hoạch 2017 và các quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; cụ thể hóa Quy hoạch vùng ĐBSCL, là cơ sở để lập các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị – nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành tại tỉnh, triển khai các dự án đầu tư phát triển tỉnh Long An thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm