Nghị định 35 2022 NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Nghị định 35 2022 NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Căn cứ theo các luật, bộ luật, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

Chương I: Quy định chung

Chương II: Đầu tư hạ tầng, thành lập khu công nghiệp, khu kinh tế

Chương III: Chính sách phát triển khu công nghiệp , khu kinh tế

Chương IV: Một số loại hình khu công nghiệp và khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ

Chương V: Hệ thống thông tin quốc gia về khu công nghiệp, khu kinh tế

Chương VI: Quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp và khu kinh tế

Chương VII: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế

Có thể bạn quan tâm

Products not found