Quyết định 325/QĐ-TTg Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại Tờ trình số 156/TTr-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các Văn bản: số 545/UBND-THVX ngày 20 tháng 02 năm 2023 và số 1106/UBND-THVX ngày 23 tháng 3 năm 2023 về việc giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến hồ sơ Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo thẩm định số 1513/BC-HĐTĐ ngày 11 tháng 3 năm 2022 và kết quả rà soát hồ sơ Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số 9333/CV-HĐTĐ ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 391/BKHĐT-QLQH ngày 16 tháng 01 năm 2023 và Văn bản số 2036/BKHĐT- QLQH ngày 21 tháng 3 năm 2023 về việc rà soát tổng thể hồ sơ Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1404/BTNMT-MT ngày 08 tháng 3 năm 2023 về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn, bao gồm cả các dự án chưa được xác định trong các phương án phát triển ngành, lĩnh vực, phương án phát triển các khu chức năng, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và danh mục ưu tiên đầu tư ban hành kèm theo Quyết định này phải phù hợp với các nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này và phù hợp với các quy hoạch khác có liên quan (nếu có), bảo đảm thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan; đồng thời, người quyết định chủ trương đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về quyết định của mình.

Sau khi các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt, tổ chức rà soát Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nếu có nội dung mâu thuẫn so với quy hoạch cấp cao hơn thì khẩn trương có giải pháp xử lý để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Quyết định 325/QĐ-TTg Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *