Bộ công cụ đánh giá doanh nghiệp vừa và nhỏ

Bộ công cụ đánh giá doanh nghiệp vừa và nhỏ

 1. Bối cảnh
 2. Cơ sở, nền tảng
 3. Đề xuất
 4. Hướng dẫn Bộ

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

1. Bối cảnh

Nghị định công nhận 4 lĩnh vực hỗ trợ của các DNVVN đủ điều kiện: Công nghệ; Thông tin; Tư vấn; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

2. Cơ sở, nền tảng 

Làm nên Bộ công cụ đánh giá và Sổ tay hướng dẫn

 • Nghiên cứu khoa học
 • Các đánh giá nhà cung cấp của các ngành
 • Đánh giá nhà cung cấp của các tổ chức hỗ trợ phí lợi nhuận
 • Dựa trên phản hồi của các BSO

3. Đề xuất

 • Cơ sở nền tảng của bộ tiêu chuẩn
 • Những phần chính của bộ tiêu chuẩn
 • Chỉ tiêu đánh giá

4. Hướng dẫn bộ

 • Lãnh đạo và quản trị
 • Tài chính, kế toán
 • Hệ thống quản lý chất lượng
 • Kiểm soát nhà cung cấp/nguyên vật liệu
 • Kiểm soát quá trình
 • Quản lý sản xuất
 • Bảo trì và quản lý thiết bị đo
 • Đào tạo
 • Năng lực phát triển sản phẩm mới
 • Sức khỏe, an toàn và môi trường
 • Công nghệ, chuyển đổi số

Có thể bạn quan tâm

Products not found