Vai trò Quản Lý Cấp Trung Trong Vận Hành và Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp

Vai trò Quản Lý Cấp Trung Trong Vận Hành và Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp

 • Vai trò quản lý cấp trung hậu Covid 19
 • Vai trò quản lý cấp trung
 • Khung năng lực quản lý cấp trung
 • Quản lý cấp trung và chuyển đổi số
 • Phát triển quản lý cấp trung

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

 • Vai trò quản lý cấp trung hậu Covid 19
 • Thực thi sự mâu thuẫn trong kinh doanh
 • Đối phó với những biến động không ngờ trong kinh doanh
 • Tham gia quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp
 • Chuyển đổi số
 • Vai trò quản lý cấp trung
 •  Plan – Do – Check – Act
 • Đảm bảo đầu vào của vận hành – sản xuất – kinh doanh hoàn hảo 4 M
 • Giải quyết vấn đề – Quản trị hiệu năng – Phát triển hệ thống mô hình 6 P
 • Triển khai – vận hành – thúc đẩy các hệ thống và triết lý quản lý: ISO / Lean v/v
 • Đổi mới sáng tạo nhằm tái tạo tổ chức doanh nghiệp: chuyển đổi số v/v
 • Khung năng lực quản lý cấp trung
 • Mô hình năng lực Mintzberg
 • Mô hình năng lực Deloitte
 • Quản lý cấp trung
 • Lãnh đạo và HR
 • Các thành tố / domain khung năng lực cấp trung
 • Các năng lực mới cho quản lý cấp trung
 • Quản lý cấp trung và chuyển đổi số

Phải tự chuyển hóa sang quản lý số bằng hoặc nhanh hơn tốc độ chuyển đổi số của doanh nghiệp

 • Phải triển quản lý cấp trung
 • Chưa được quan tâm thấu đáo
 • Các điểm khó khăn trong doanh nghiệp

Có thể bạn quan tâm

Products not found